Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3195
Kurumsal E-Posta cahit.pesen  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 10:02:44

Prof.Dr. CAHİT PESEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

1.       Adı Soyadı: CAHİT PESEN

2.       Doğum Tarihi: 21 MART 1969

3.       Unvanı: Profesör

  1. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1990

Yüksek Lisans

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Matematik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

FRECHET UZAYLARI VE HOLOMORFİK FONKSİYONLAR ÜZERİNE

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ALTUN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

GEÇİŞKEN VE PARÇALI MONOTON DÖNÜŞÜMLERİN TOPOLOJİK ENTROPİSİ ÜZERİNE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail TOK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

  1. Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1991-1995

Öğr.Gör.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

1995-1996

Öğr.Gör.Dr.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

1996-1997

Yard.Doç.Dr.

Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

1997-2007

Yard.Doç.Dr.

Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesi

2007-2012

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesi 

2012-2017

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesi 

2017-Devam Ediyor.

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Özgen, K., “Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

Akın, M. F., “Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

Cezlan, A., “Gerçekçi Matematik Eğitiminin 6.Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Cisimler Konusundaki Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Siirt Üniversitesi,  (Devam Ediyor.)

Işık, H., “Etkinlik Temelli Öğretimin Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılarla İşlemler Konusundaki Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Siirt Üniversitesi,  (Devam Ediyor.)

Kızıltoprak, M., “İşbirlikli Öğrenmenin Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusundaki Akademik Başarıları ve Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi”, Siirt Üniversitesi,  (Devam Ediyor.)

      6.2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Bindak, R., “Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama”, Dicle Üniversitesi, 2004.

  1. Yayınlar

7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Pesen, C., (2007), “Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları”, Eğitim ve Bilim, Cilt 32, Sayı 143, ss:79-88.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Journal of Qafqaz, , ISSN 1302-6763.  ss: 155-163.

2.        Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Fonksiyon Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi”, e-Journal of  New World Sciences Academy, Cilt 3, Sayı 3, ISSN:1306-3111, ss: 505-522.

3.       Özgen, K. ve Pesen, C., (2010), “İlköğretim Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Algıları “ , Manas Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1694-5093, Sayı 24, ss:115-135.

4.       Çelik, H. C.,  Gazioğlu, S. ve Pesen, C. (Decamber, 2012), “Development ofScale to Measure Teacher Candidates’ Attitudes toward Research”, Journal of Educational Sciences Research, Vol:2, No:2, 105-121.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000), “İlköğretim Okullarında Kullanılan Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine”, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 25, sayı 118, ss:32-34.

2. Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000) “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 2, ss: 65-69.

3. Pesen, C. , (2002), “Matematiğin Estetiği Üzerine”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 22, ISSN-1300-5340, ss: 130-134.

4. Pesen, C., (2002), “Öğrencilerin Zihinden İşlem Yapma Becerileri İle ilgili Öğretmen Davranışlarının Gerçekleşme Düzeyi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 7, ss:165-171.

5. Pesen, C., (2004), “Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Kullanılan Yöntemlerin İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkisi”, Ege Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss:13-18.

6. Pesen, C., Odabaş, A., Bindak, R. ve Kudu, M., (2005), “Öğretmen Adaylarının Yetenek ve İlgileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:I.

7. Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

      8. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060,   ss: 69-83.

      9. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme ve Matematik Eğitiminde Uygulanabilirliği”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-0085, Sayı:24, ss: 36-46.

      10. Akın, F. ve Pesen, C., (2010), “Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060, Sayı:14, ss: 86-102.

11. Özgen, K. ve Pesen, C., (Bahar 2010), “Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, Milli Eğitim Dergisi, ISSN-1302-5600, Sayı 186, ss:27-37.

12. Bindak R. ve Pesen C., (2013), “Thurstone Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:46, Sayı:1, ss:163-179.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Pesen, C. , (2005), “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretim programının Değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi-Kayseri,ss:273-281,(14-16 Kasım).

2. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme (Pdö) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, (5-7 Eylül).

3. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi”, III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, ss: 673-681, (17-20 Ekim).

4. Odabaş, A., Pesen, C., Çelik, C., Epçaçan C., (2007), “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programının Etkililiğine İlişkin Görüşleri”, I.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, (15-17 Kasım).

5. Çelik, C., Pesen, C., (2008), “Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-Ankara, (14-16 Mayıs).

6. Bindak, R., Pesen, C., (2010), Thurstone Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Mersin, ss:340-351, (05-07 Mayıs).

7.7. Diğer yayınlar

1) Tayfur, C., Pesen, C. ve Çelik, H.C., (2000), Temel Matematik I (Ders Notları), Birlik Ofset . Siirt, ss: 148.

2) Pesen, C., (2008), Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi, Sempati Yayın Dağıtım, (4.Baskı) ISBN 9944-919-41-1, Ankara, ss: 420.

3) Pesen, C., (2016), İlkokullarda Matematik Öğretimi(1.-4.Sınıf), PegemA Yayın Dağıtım,  ISBN 978-605-318-436-2, Ankara, ss: 375.

7.8. Eserlere Yapılan Atıflar

 

1. [Atıfın yer aldığı eser:] Aksoy, N. C., Yazlık, D. Ö.,(2017) “ Student Errors in Fractions and Possible Causes of These Errors”, Journal of Education and Training Studies,  5(11), 219-233. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

2. [Atıfın yer aldığı eser:] Toptaş, V., Han, B. ve Akin, Y., (2017), “Sınıf Öğretmenlerinin Kesirlerin Farklı Anlam ve Modelleri Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33): 49-67. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

3. [Atıfın yer aldığı eser:] Özdemir, B. G., Bayraktar, R., ve Yılmaz, M., (2017), “Sınıf ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin Açıklamaları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 7(2): 284-305. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

4. [Atıfın yer aldığı eser:] Özdemir, B. G., Bayraktar, R., ve Yılmaz, M., (2017), “Sınıf ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin Açıklamaları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 7(2): 284-305. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

5. [Atıfın yer aldığı eser:] Ültay, E.,  Usta, N. D. ve Durmuş, T., (2017), “Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi”, Yaşadıkça Eğitim, 31(1), ss: 21-40. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

6. [Atıfın yer aldığı eser:] Toptaş, V., Han, B. ve Akın, Y., (2017),Sınıf Öğretmenlerinin Kesirlerin Farklı Anlam ve Modelleri Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt , Sayı 33, ss 49 – 67. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

7. [Atıfın yer aldığı eser:] Özdemir, B. G., Bayraktar, R. ve Yılmaz, M., (2017), “Sınıf ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin Açıklamaları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2). 284-305 [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

8. [Atıfın yer aldığı eser:] Yıldız, A. ve Güven, B., (2017), “Matematik Öğretmenlerinin Üstbilişi Harekete Geçirici Davranışlarının İncelenmesi İçin Gözlem Formunun Geliştirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 1-19. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

9. [Atıfın yer aldığı eser:] Aksoy, N. C., Yazlık, D. Ö.,(2017) “ Student Errors in Fractions and Possible Causes of These Errors”, Journal of Education and Training Studies,  5(11), 219-233. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

10. [Atıfın yer aldığı eser:] Özdemir, B. G. ve Soylu, Y., (2017), “Examınatıon Of The Pedagogıcal Content Knowledge Of Mamatıcs Teachers”,  International Online Journal of Primary Education, 6(1), 26-39. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2006). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi (3. Baskı). Ankara: Öncü basımevi.

 

11. [Atıfın yer aldığı eser:] Tertemiz , N. I., (2017) “İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlem Becerisine Dayalı Kurdukları Problemlerin İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-25. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008). Matematik öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık

 

12. [Atıfın yer aldığı eser:] Gündüz, N. ve Bulut, A. S., (2017), “Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Problem Çözme Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 01-15. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2006). Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

 

13. [Atıfın yer aldığı eser:] . Akman, B., (2017), Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Ankara: 7. Baskı. PegemA Yayıncılık, [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi.

 

14. [Atıfın yer aldığı eser:] Altıntaş, S. ve Sidekli, S. (2017), “Çarpma İşlemi Öğretiminde Napier Çubukları Kullanımı: Birleştirilmiş Sınıflar”, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 14-21. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

15. [Atıfın yer aldığı eser:] Duran, M., Doruk, M. ve Kaplan, A., (2017), “Argümantasyon Tabanlı Olasılık Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Başarılarına ve Kaygılarına Etkililiğinin İncelenmesi”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 55-87. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

16. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgen, K., (2017), “Matematiksel Öğrenme Etkinliği Türlerine Yönelik Kuramsal Bir Çalışma: Fonksiyon Kavramı Örneklemesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1437-1464. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

17. [Atıfın yer aldığı eser:] Altıparmak, K. ve Akın, P., (2017), “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(26), 459-492.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C., (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

18. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgen, K., Ay, M., Kılıç, Z., Özsoy, G. ve Alpay, F. N., (2017), “Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 215-244.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C., (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

19. [Atıfın yer aldığı eser:] Güzel, E.,(2017), “Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözmeye Dayalı Ders İmecesi Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi”, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3) 48-62. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2003). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Nobel yayın dağıtım. Ankara

 

20. [Atıfın yer aldığı eser:] Başar, M. ve Göncü, A., (2017), “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-22. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2008). Kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15) 157-168

21. [Atıfın yer aldığı eser:] Ozdemir, B. G., Sahin, Ö., Basibuyuk, K., Erdem, E., ve Soylu, Y.(2017), “Development of Pedagogical Content Knowledge of Classroom Teachers on The Numbers in Terms of Two Components”, International Journal of Research in Education and Science, 3(2), 408-423. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 32(143), 79-88

 

22. [Atıfın yer aldığı eser:] Akman, B., (2017), Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Peğem Akademi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2003). Matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.

 

23. [Atıfın yer aldığı eser:] Bilgin, O., Gürbüz R., (2009), İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), ss: 529-550. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

24. [Atıfın yer aldığı eser:] Tuluk G., (2014), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nokta, Çizgi, Yüzey ve Uzay Bilgileri ve Çoklu Temsilleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 22, No:1, ss: 361-384. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

25. [Atıfın yer aldığı eser:] Özkaya, M. ve İşleyen T., (2012), Fonksiyonlarla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1), ss: 01-32 [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

26. [Atıfın yer aldığı eser:] Türkdoğan, A., Güler M., Bülbül, B. Ö. ve Danışman, Ş., (2015), Türkiye’de Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss: 215-236. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

27. [Atıfın yer aldığı eser:] Biber, A. Ç., (2014), “Mamatics Teacher Candidates' Skills of Using Multiple Representations Division of Fractions” , Educational Research and Reviews, 9(8), ss: 237-244. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168. 

 

28. [Atıfın yer aldığı eser:] Gökkurt B., Soylu, Y. ve Demir, Ö., (2015), “Examining Opinions of Secondary Mamatics Teachers on Teaching Fractions” , Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(2), ss: 230-251. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

29. [Atıfın yer aldığı eser:] Yaman, H., (2015), “The Mamatics Education I and II Courses’ Effect on Teacher Candidates’ Development of Number Sense” , Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), ss: 1119-1135. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

30. [Atıfın yer aldığı eser:] Karaağaç, M. K., ve Köse, L., (2015), “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ile İlgili Bilgilerinin İncelenmesi” , Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, ss: 72-92. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

31. [Atıfın yer aldığı eser:] Baştürk, S., (2016), “Prımary Student Teachers’ Perspectıves of The Teachıng of Fractıons”, Acta Didactica Napocensia, 9(1), ss: 35-44. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

32. [Atıfın yer aldığı eser:] Küçükaydın, M. A., ve Gökbulut Y.,(2013), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimlerin Tanımlanması Ve Açılımına İlişkin Kavram Yanılgıları”, Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), ss: 102-117. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

 

33. [Atıfın yer aldığı eser:] Okur, M., ve Gürel, Z. Ç., (2016), “Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), ss:922-952. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

34. [Atıfın yer aldığı eser:] Aktaş, M. C., Apaydın, Z. ve Aktaş, D. Y., (2014), “9. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlama Düzeyleri”, Eğitim ve Bilim, 39(171), ss:922-952. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

35. [Atıfın yer aldığı eser:] Taşkın D., & Yıldız, C. (2011), “Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Öğretiminde Common Knowledge Constructıon Modele Uygun Materyal Geliştirme”, 2nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, , Porto Bello Hotel, Antalya. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

36. [Atıfın yer aldığı eser:] Yetim, S., ve Alkan, R., (2013), “How middle school students deal with rational numbers? A mixed methods research study”, Eurasia Journal of Mamatics, Science & Technology Education, 9(2), 213-221. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

37. [Atıfın yer aldığı eser:] Tutak, T., Gün, Z. ve Emül, N. (2010), “Matematik Eğitiminde İlköğretim Düzeyinde Kavram Yanılgısıyla İlgili Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3). 284-305 [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

38. [Atıfın yer aldığı eser:] Özerbaş, M. A. ve Kaygusuz, Ç., (2012), “Çember Alt Öğrenme Alanına Ait Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28. 78-94 [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168

 

39. [Atıfın yer aldığı eser:] Gök, T., (2006), Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı, Başarı Güdüsü ve Tutumu Üzerindeki Etkileri , Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

40. [Atıfın yer aldığı eser:] Fırat, S., (2011), Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunlarla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Adiyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

41. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgen, K., (2013), “Problem Çözme Bağlamında Matematiksel İlişkilendirme Becerisi: Öğretmen Adayları Örneği”, E-Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 323-345. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

42. [Atıfın yer aldığı eser:] Oral, B. ve İlhan, M., (2012), “İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, 201-219. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

43. [Atıfın yer aldığı eser:] Memnun, D. S., (2015), “İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, 351-374. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

44. [Atıfın yer aldığı eser:] Yıldız, Z. and Aktaş, M., (2015), “The Effect of Computer Assisted Instruction on Achievement and Attitude of Primary School Students”, International Online Journal of Educational Sciences, 2015, 7(1), 97-109. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

45. [Atıfın yer aldığı eser:] Duran, M. ve Kaplan, A., (2014), “Matematiksel Kavramlarla Geliştirilen “Kelimeden Kavrama” Oyununa İlişkin Öğrenci-Öğretmen Görüşleri”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 155-173. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

46. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgen, K., (2013), “Problem Çözme Bağlamında Matematiksel İlişkilendirme Becerisi: Öğretmen Adayları Örneği”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 98(3), 323-345. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

47. [Atıfın yer aldığı eser:] Memnun, D. S., (2013), “Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemine ilişkin Sahip Oldukları Metalar ve Bu Metaların Sınıf Düzeylerine Göre Değişimi”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 351-374. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

48. [Atıfın yer aldığı eser:] Tabak, H., Ahi, B., Bozdemir, H. ve Sarı, H.M., (2010), “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri”, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1513-1522. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

49. [Atıfın yer aldığı eser:] Alısınanoglu, F., Kesıcıoglu, O. S. ve Mart, M., (2013), “Evaluation of Pre-school Children's Development of Geometric Thought in UK and Turkey according to Van Hiele Model”, International Journal of Education and Research, 1(10), 201-219. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

50. [Atıfın yer aldığı eser:] Genç, G., (2010), Dinamik Geometri Yazılımı İle 5. Sınıf Çokgenler Ve Dörtgenler Konularının Kavratılması, Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

51. [Atıfın yer aldığı eser:] Varol, F. ve Kubanç, Y., (2015), “Öğrencilerin Bölme İşlemi Gerektiren Aritmetik Sözel Problemlerde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 99-123. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

52. [Atıfın yer aldığı eser:] Yenilmez, K. ve Pargan, A. Ş., (2008), “İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Standart Uzunluk Ölçme Birimine İlişkin Algıları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 59-67. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., (2003), Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 

53. [Atıfın yer aldığı eser:] Bütüner, İ., (2010), “İlköğretim Matematik Öğretiminde Şarkı Kullanımının Bazı Değişkenler Üzerindeki Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

54. [Atıfın yer aldığı eser:] Tertemiz, N. I. ve  Sulak, S. E., (2013), “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi”, İlköğretim Online, 2(3), 713‐729. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

55. [Atıfın yer aldığı eser:] Ubuz, B. ve Gökbulut, Y., (2015), “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri: Tanım ve Örnekler Oluşturma”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 335-351. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

56. [Atıfın yer aldığı eser:] Kaplan, A. ve Öztürk, M., (2014), “2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi”, İlköğretim Online, 13(4), 1502-1515. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

57. [Atıfın yer aldığı eser:] Türkkan, B. T. ve  Uyar, M. Y., (2016), “Ortaokul Öğrencilerinin “Matematik Problemi” Kavramına Yönelik Metaları”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 99-130. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

58. [Atıfın yer aldığı eser:] Öztürk, M., Akkan, Y., Kaplan, A. ve Oktay E., (2016), “Drama Yöntemiyle Toplama İşlemi: İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinden Yansımalar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 183-202. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

59. [Atıfın yer aldığı eser:] Erdoğan F. ve Yenilmez, K., (2009), “Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 42(1), 242-262. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

60. [Atıfın yer aldığı eser:] Arseven, A., (2015), “Mamatical Modelling Approach in Mamatics Education”, Universal Journal of Educational Research, 3(12), 973-980. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

61. [Atıfın yer aldığı eser:] Çiltaş, A., (2011), “Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizliklerin Öğretiminde Grafik Kullanımının Etkinliği”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 39-53. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

62. [Atıfın yer aldığı eser:] Kaplan, A., Öztürk, M. ve Doruk, M. (2014), “Matematik Uygulamaları Dersine Yönelik Beklenti Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 85-103. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

63. [Atıfın yer aldığı eser:] Öztürk, M., Akkan, Y., Büyüksevindik, B. ve Kaplan, A., (2016), “Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sanal Manipulatifler Yardımıyla Toplama İşlemi Öğrenimi: Bir Çoklu Durum Çalışması”, Education and Science, 41(188), 175-196. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

64. [Atıfın yer aldığı eser:] Işık, A., ve Özdemir, G. (2014), “Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 12, 4-16. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

65. [Atıfın yer aldığı eser:] İncikabı, L., Mercimek, O., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F.ve Tekin, N., (2016), “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre Değerlendirilmesi”, İlköğretim Online, 15 (4), 1149-1163. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

66. [Atıfın yer aldığı eser:] Öztürk, M., Akkan, Y.,  Yılmaz, G.K. Ve  Kaplan, A., (2015), “Birleştirilmiş Sınıflı Bir Okulda Drama Yöntemiyle Kesir Öğretiminden Yansımalar: Bayburt Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 371-394. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

67. [Atıfın yer aldığı eser:] Nihal, G., (2008), İlköğretim Matematik Ders Ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Yapısalcı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

68. [Atıfın yer aldığı eser:] Alptekin, S., (2015), “Sayma Becerilerinin Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(1), 63-72. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

69. [Atıfın yer aldığı eser:] Özdeş, H., (2013), 9. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

70. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgül, D. A. ve Kaplan, A., (2016), “Sınıf Öğrencilerinin Silindirin Yüzey Alanı Konusundaki Soyutlama Süreçlerinin ve Paylaşılan Bilgilerinin İncelenmesi”, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 63-72. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

71. [Atıfın yer aldığı eser:] Arseven, A., Kontaş, H. ve Arseven, İ., (2014), “Matematik Programının Değerlendirme Öğesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 657-677. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. Ankara: 3. Baskı. PegemA Yayıncılık

 

72. [Atıfın yer aldığı eser:] Karacaoğlu, Ö. C. ve Acar, E., (2010), “Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII(I), 45-58. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

73. [Atıfın yer aldığı eser:] Karacaoğlu, Ö. C., Acar, E., (2007), “Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi ”, Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 35-48. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

74. [Atıfın yer aldığı eser:] Kaplan, Z., (2011), “İlköğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesine Yönelik Araştırmaların Analizi”, Elementary Education Online, 10(3), 1160-1177. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

75. [Atıfın yer aldığı eser:] Toptaş, V., (2008), “Geometri Alt Öğrenme Alanlarının Öğretiminde Kullanılan Öğretim Materyalleri İle Öğretme- Öğrenme Sürecinin bir Birinci Sınıfta İncelenmesi”, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(1), 299-323. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

76. [Atıfın yer aldığı eser:] Sefa, A., (2009), 7. Sınıf İlköğretim Matematik Ders Kitabının; Görsel, Duyuşsal Ve Akademik Yönden İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

77. [Atıfın yer aldığı eser:] Şahan, H. H., (2008), “Zenginleştirilmiş Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 3. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine ve Öğrencilerin Akademik Özgüven Özelliklerine Etkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 607-632. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

78. [Atıfın yer aldığı eser:] Işık, C. ve Kar, T., (2012), “İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1, 607-632. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

79. [Atıfın yer aldığı eser:] Çetin, D., (2010), İlköğretim 1. Sınıf Matematik Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

80. [Atıfın yer aldığı eser:] Bal, A. P. ve Artut, P. D., (2013), “İlköğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi”, International Journal of Social Science, 6(8), 805-812. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

81. [Atıfın yer aldığı eser:] Artut, P. D. ve Ildırı, A., (2013), “Matematik Ders Ve Çalışma Kitabında Yer Alan Problemlerin Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(26), 349-364. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

82. [Atıfın yer aldığı eser:] Akça, S., (2007), İlköğretim 5. Sınıf 2005 Matematik Programının Öğretmen Yönetici Ve İlköğretim Müfettişleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

83. [Atıfın yer aldığı eser:] Baki, A. ve Kutluca, T., (2009), “Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konuların Belirlenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 805-812. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

84. [Atıfın yer aldığı eser:] Işık, C. ve KAR, T., (2012), “Teachers’ Views about Elementary Education Mamatics Curiculum and Its Application”, Erzincan University Journal of Education Faculty, 14(2), 1-5. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

85. [Atıfın yer aldığı eser:] Avcu, T. ve Yenilmez, K., (2011), “Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1-19. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

86. [Atıfın yer aldığı eser:] Karacaoğlu, Ö. C. ve Acar, E., (2009), “Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII(I), 45-58. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2005). “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretimi Programının Değerlendirilmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 272–281. Sim Matbaası: Ankara

 

87. [Atıfın yer aldığı eser:] Şahbaz, Ö., (2010), İlköğretim 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri, Problem Çözme Becerileri, Akademik Başarıları Ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

88. [Atıfın yer aldığı eser:] Akkaya R., (2012), “Pre-Service Teachers’ Attitudes towards Mamatics in Turkey”, International Journal of Humanities and Social Science, 2(9),  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

89. [Atıfın yer aldığı eser:] Yıldırım, H., (2010) Probleme Dayalı Öğrenme Ve Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

90. [Atıfın yer aldığı eser:] Uşun, S. ve Gökçen, E., (2010), “The Effect of Activity Based Instruction Approach on Students’ Attitudes towards Mamatics Lesson in Second Grade of Primary School”, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 532-561.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

91. [Atıfın yer aldığı eser:] Baysal, Z. N., Duman, M., Arkan, K. ve Hastürk, E., (2012), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi”, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 532-561.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

92. [Atıfın yer aldığı eser:] Önal, N., (2013), “Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması”, İlköğretim Online, 12(4), 938‐948.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

93. [Atıfın yer aldığı eser:] Kuloğlu, S. ve Uzel, D., (2013), “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Örneği”, Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 97-107.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

94. [Atıfın yer aldığı eser:] Avcı, S., Akıncı, T. ve Bakioğlu, A., (2012), “Usıng Real Lıfe Problems For Developıng Prospectıve Teachers’ Classroom Management Skılls”, Cukurova University Faculty of Education Journal, 41(2), 18-28.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

95. [Atıfın yer aldığı eser:] Korkmaz, M., Çelebi, N., Yücel, A. S. ve Cesim, D. S., (2014), “Comparative Istanbul example regarding attitudes of students preparing university exam towards mamatics and computer”, European Journal of Experimental Biology, 4(3), 115-126.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

96. [Atıfın yer aldığı eser:] Önal, N., (2013), “Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması ”, İlköğretim Online, 4(3), 115-126.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

97. [Atıfın yer aldığı eser:] Duran, M., Özdemir, F. ve Kaplan, A., (2015), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Olasılık Konularının Öğretimi Örneği”, TurkishJournal of Computer and MamaticsEducation, 6(2), 250-284.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

98. [Atıfın yer aldığı eser:] Özgen, K., Ay, M., Kılıç, Z., Özsoy, G. ve Alpay, F. N., (2017), “Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 215-244.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

99. [Atıfın yer aldığı eser:] Alıcı, H. İ., (2012), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Fizik Konularındaki Akademik Başarılarının Matematik Tutumu İle İlişkisi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

100. [Atıfın yer aldığı eser:] Çakır, S., Aztekin, S. (2016), “Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına Ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 377-398.  [Atıf yapılan eser:] Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) . Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:11, ss. 69-83.

 

101. [Atıfın yer aldığı eser:] Türkdoğan, A., Güler, M., Bülbül, B. Ö. Ve Danişman, Ş., (2015), “Türkiye’de Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-236.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

102. [Atıfın yer aldığı eser:] Çelik, B. ve Çiltaş, A.,(2015), “Beşinci Sınıf Kesirler Konusunun Öğretim Sürecinin Matematiksel Modeller Açısından İncelenmesi”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, X(I), 180-204 .  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

103. [Atıfın yer aldığı eser:] İncikabı, L. ve Kılıç, Ç., (2013), “İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Cisimlerle İlgili Kavram Bilgilerinin Analizi”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

104. [Atıfın yer aldığı eser:] Bulut, M., Akçakın, H. Ü. ve Kaya, G. (2016), “The Effects of GeoGebra on Third Grade Primary Students’ Academic Achievement in Fractions”, Mamatics Education, 11(2), 347-355.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

105. [Atıfın yer aldığı eser:] Bulut, M., Akçakın, H. Ü. ve Kaya, G. (2016), “A Qualitative Study On Teacher Candidates’ Concept Knowledge Level”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 51, 787-796.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

106. [Atıfın yer aldığı eser:] Örmeci, Ş., (2012), Seventh Grade Students’ Conceptual And Procedural Understandıng Of Fractıons: Comparıson Between Successful And Less Successful Students, Bilkent University A Master’s Thesıs.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

107. [Atıfın yer aldığı eser:] Okur, M. ve Gürel, Z. Ç., (2016), “Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 922-952.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

108. [Atıfın yer aldığı eser:] Aktaş, M. C., Apaydın, Z. ve Aktaş, D. Y., (2014), “9. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlama Düzeyleri”, Eğitim ve Bilim, 39(171), 286-303.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

109. [Atıfın yer aldığı eser:] Ozdemir, B. G., Sahin, Ö., Basibuyuk, K.,  Erdem, E. ve Soylu, Y., (2014), “Development of Pedagogical Content Knowledge of Classroom Teachers on Numbers in Terms of Two Components”, International Journal of Research in Education and Science, 3(2), 409-423.  [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

110. [Atıfın yer aldığı eser:] Taşkın D., & Yıldız, C.  (2011),Kesirlerde Toplama Ve Çıkarma Işlemlerinin Öğretiminde Common Knowledge Constructıon Modele Uygun Materyal Geliştirme”, 2nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Porto Bello Hotel, Antalya[Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

111. [Atıfın yer aldığı eser:] İncikabı, L., Kılıç, Ç., (2013), “İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Cisimlerle İlgili Kavram Bilgilerinin Analizi ”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

112. [Atıfın yer aldığı eser:] Berkant, H. G., Reyhanlioğlu, D. ve Eren İ., (2012), “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1): 160-177. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C. (2007). Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları. Eğitim ve Bilim. 32(143), 79- 88.

 

113. [Atıfın yer aldığı eser:] Pilli, O., ve Aksu, M.,(2013), “The effects of computer-assisted instruction on achievement, attitudes and retention of fourth grade mamatics students in North Cyprus”, Computers & Education, 62, 62-71. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., Odabaş, A., ve Bindak, R., (2000) İlköğretim okullarında kullanılan matematik öğretim yöntemleri üzerine”, Eğitim ve Bilim, 125 (118), 32-34.

 

115. [Atıfın yer aldığı eser:] Toptaş, V., (2012), “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri”, Eğitim ve Bilim, 37(166), 116-128. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., Odabaş, A., ve Bindak, R., (2000) İlköğretim okullarında kullanılan matematik öğretim yöntemleri üzerine”, Eğitim ve Bilim, 25 (118), 32-34.

 

116. [Atıfın yer aldığı eser:] Yılmaz, A., Gökkurt, B., ve Usta, N., (2016), “Öğretmenlerin Özdeşliklerin Mantıksal Çıkarımının Öğretilmesine İlişkin Görüşleri ve Bu Mantıksal Çıkarımları Kullanma Becerileri”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 106-127. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., Odabaş, A., ve Bindak, R., (2000) İlköğretim okullarında kullanılan matematik öğretim yöntemleri üzerine”, Eğitim ve Bilim, 25 (118), 32-34.

 

117. [Atıfın yer aldığı eser:] Çekirdekçi, S., ve Toptaş, V. (2011), “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(I), 137-149. [Atıf yapılan eser:] Pesen, C., Odabaş, A., ve Bindak, R., (2000) İlköğretim okullarında kullanılan matematik öğretim yöntemleri üzerine”, Eğitim ve Bilim, 25 (118), 32-34.

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

1. Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme ve Ürünlerine Etkileri, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-06-SEF-87, Proje Yöneticisi, 2007.

2. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Trigonometriyi Öğrenme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-07-01-50, Proje Yöneticisi, 2008.

 

9. İdari Görevler

 

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

1996-1997

Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2000-2005

İlköğretim Sınıf Öğret. ABD Başk.   

Sİ.Ü. Eğt.Fak.          

2007- 2009

İlköğretim Bölüm Başkan Yard.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2000-2005

İlköğretim Bölüm Başkanı                           

Sİ.Ü.   

15.09.2009 -30.04.2010

İlköğretim Matematik Öğrt.ABD Başk.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

2004-2007

Bilgisayar Tekn. ve Eğit. Bölüm Başk.

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.   

2004-2007

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı                      

Sİ.Ü. Eğt.Fak.

2007-2007

Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

D.Ü.           
Sİ.Ü.               

2006-2007
2007- 2010

Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

D.Ü.                  

2006-2007

Sİ.Ü.               

2007- 2010

Matematik Bölüm Başkanı (Kurucu)             

Sİ.Ü.Fen-Edb.Fak.    

2007-2009

Fen-Edebiyat Fakültesi Yön. Kur. Üye. 

Sİ.Ü.

27/06/2008- 27/03/2009

Fen-Edebiyat Fakültesi Fak. Kur. Üye

Sİ.Ü.     

27/06/2008- 27/03/2009

Dekan Yardımcısı

D.Ü. Siirt Eğt.Fak.     

2006-2007

Sİ.Ü. Eğt.Fak.       

2007-27/04/2009

Sİ.Ü. Eğt.Fak. 

01/11/2009-08/10/2010

Meslek Yüksekokulu Yön. Kurul Üyesi          

Sİ.Ü.                

2007- 2011

Sağlık Yüksekokulu Yön. Kur. Üye.  

Sİ.Ü.                

2007- 2014

AÖF ve ÖSYM İl Koordinatör Yard.

Siirt

2006-2016

Genel Sekreter Vekilli

Sİ.Ü.

17/09/2012-02/10/2014

Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2012-2016

Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2012-2016

İlköğretim Bölüm Başkanı              

Sİ.Ü.Eğt.Fak.    

2013-2016

İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2016

İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2016

Veteriner Fak. Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2016

Veteriner Fak. Fak. Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2016

İİBF Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2014

İİBF Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2014

Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2014

Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

2013-2014

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Sİ.Ü.

28.09.2017-Devam Ediyor.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı

Sİ.Ü.

23.10.2017-Devam Ediyor.

Fakülte Kurulu Üyeliği

Sİ.Ü.

23.10.2017-Devam Ediyor.

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

İlkbahar

Matematik Öğretimi II 

3

0

160

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

70

Mesleki İngilizce

3

0

60

2017-2018

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

70

Probleme Dayalı Mat. Eğitimi

3

0

35

İlkbahar

Matematik Öğretimi  

6

0

115

 

 

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

 

 

 

 

Diğer Bilimsel Faaliyetler

1. ‘Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon’ çalıştayında katılımcı, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1-3 Mart 2007.

2. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Matematik Alan Danışmanı-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

3. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Düzenleme Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

4. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Bilim Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

5. ‘Ortaöğretim Öğrencileri Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’ Matematik Dalı Bilim Jüri Üyeliği, Van Tübitak Bölge Koordinatörlüğü, Nisan 2010, Van.

6. ‘Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, SODES 2009, Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor’ Projesinde Proje Sekreterliği, 2010, Siirt.

7. ‘9.Ulusal Eğitim Yönetimi’ Kongresinde Düzenleme Kurulu Üyesi, 8-10 Mayıs 2014, Siirt.

8. ‘Matematik Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sergisi’, 30 Aralık 2015, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

9. ‘Matematik Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sergisi’, 10 Mayıs 2017, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45