2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU


 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz Programlarına kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak esaslar aşağıya çıkarılmıştır

 

A – KOŞULLAR: 

1-Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.29, 100’lük sistemde en az 60 olması şarttır.

 3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4-  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

5-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

6-Dörtlü veya yüzlü siteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

7- Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

8- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

9-Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

102018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yapan öğrencilerin bir sınıfa intibakı yapılırken toplamda her 34 kredilik muaf ders için bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrası kayıt yapan öğrenciler ise yeni Yönetmeliğe tabi tutulacaklardır.

 11-  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

12- Üniversitemize yatay geçişle aynı programdan aynı programa gelen öğrenciler, geldiği eşdeğer sınıfa kaydı yapılır. İlgili birim yönetim kurulunca intibak ettirilmeyen dersler alttan ders olarak alınır. Ancak her dönemde alabileceği ders yükü 45 AKTS’den fazla olamaz.

  

 

            B- DEĞERLENDİRME:

1Yatay geçişte sıralama yapılırken genel not ortalamasının (100 üzerinden) %50'si ve geldiği kuruma yerleşirken aldığı alan puanının %50'si alınır.

2-  Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

3- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asil adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

 

C-GEREKLİ BELGELER: ( ONLİNE BAŞVURU )

1.       Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)

2.       Disiplin cezası almadığına dair belge

3.       ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi ile ÖSYM Yerleştirme Belgesi. ( Yerleşme puanını veya yerleşmek istediği  puanı gösterir belge)

4.       Öğrenci Belgesi. 

5.        Ders İçerikleri

 

NOT: Kazanacak öğrencilerin kayıtları sırasında kendi üniversitelerinden "yatay geçiş yapmasında engel yoktur" belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

NOT 2 : İkinci Öğretimden Normal Öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin % 10’luk dilime girdiklerine dair belgeyi kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.( Koşullar Madde-8 )

 

D-BAŞVURU TARİHİ: 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 01/08/2022 - 12/08/2022 tarihleri arasında Online Kayıt sistemi üzerinden başvuru yapacaktır. Süre içerisinde belgelerini eksik veya hatalı olarak sisteme yükleyen öğrencilerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

 

01  Ağustos 2022                      Başvuruların Başlaması

12  Ağustos 2022                      Başvuruların Sona Ermesi

23  Ağustos 2022                      Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek

Öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi                            

26  Ağustos 2022                      Yatay Geçiş Sonuçlarının İnternetten Duyurulması

29 Ağustos -02  Eylül 2022      Asil Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

05-07  Eylül  2022                    Yedek Öğrencilerin Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

  

E-ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

 

Başvurular www.siirt.edu.tr adresinden Duyurular menüsünden Yatay Geçiş duyurusu tıklandıktan sonra açılacak ekranda YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU linki tıklanarak yapılacak olup, evrakların sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Kayıtlar sadece online sistem üzerinden alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

 

YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

 

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin,

 1) Ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

 a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve yukarıda adı verilen Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

 b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

 c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması veya 2021-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2021-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

 2) 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 1. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

 3) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için bu duyuruda 1/a maddesinde yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır.

4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

 6) 2021-2022 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir

 

 

 

 

 

 

   Başvuru için gerekli belgeler (Online Başvuru )

      1- Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program belirtilecek)

      2- Denklik belgesi (ÖSYM tarafından yerleştirilenler hariç)

      3- Transkript (Not) belgesi (Türkçe)

      4- Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Türkçe)

      5- ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

      6- Onaylı ders içerikleri (Türkçe)

Not:  1. Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

        2. Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

 


  

SİİRT  ÜNİVERSİTESİ

YOPKODU

YOPADI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Sosyal Bilimler MYO

 

 

109090047

Aşçılık

5

2

1090900048

Çağrı Merkezi Hizmetleri

5

2

109050018

Çocuk Gelişimi

5

2

109070013

Çocuk Gelişimi (İÖ)

5

2

109050327

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

5

2

109070173

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö)

5

2

109050124

Geleneksel El Sanatları

5

2

109050178

İşletme Yönetimi

5

2

109050133

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

5

2

109050257

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

5

2

109070146

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ.Ö)

5

2

109050345

Yerel Yönetimler

5

2

109050336

Sosyal Hizmetler

5

2

109070216

Sosyal Hizmetler (İ.Ö)

5

2

Teknik Bilimler MYO

 

 

109050169

Bilgisayar Programcılığı

6

3

109050106

Gıda Teknolojisi

4

2

109050187

İnşaat Teknolojisi

5

2

109070225

İnşaat Teknolojisi  ( İ.Ö )

4

2

109050142

Kimya Teknolojisi

3

2

109050081

Elektrik

5

2

109050372

Özel Güvenlik ve Koruma

5

2

 

Makine

4

2

 

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojileri

5

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

109090046

Fizyoterapi

5

2

 

Diyaliz

5

2

109050239

İlk ve Acil Yardım

5

2

109070128

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

5

2

109050054

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

5

2

109070119

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ)

5

2

109050266

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

5

2

109070182

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)

5

2

109050275

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

5

2

109070191

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

5

2

 Eruh Meslek Yüksekokulu

 

 

109050284

Sosyal Hizmetler

5

2

109050354

Çocuk Gelişimi

5

2

 

Harita ve Kadastro

5

2

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

 

 

109050248

Maliye

8

4

109050309

Bankacılık ve Sigortacılık

8

4

109050293

Posta Hizmetleri

10

5

109090045

Sosyal Hizmetler

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOPKODU

 

YOPADI

SURE

2.Sınıf

3.sınıf

4.sınıf

5.Sınıf

 

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

 

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi

4

5

2

5

2