Yüz Yüze Öğretimin Uzaktan Öğretim ile Desteklenmesine Yönelik Öğretim Elemanı Uygulama Esasları

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Yüz Yüze Öğretimin Uzaktan Öğretim ile Desteklenmesine Yönelik Öğretim Elemanı Uygulama Esasları

     Korona virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği, Üniversitemizde 2020-2021 Güz döneminde öğretim uzaktan yapılacaktır. 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan öğretim süreci ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1.       Kadrolar

a)      Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM)

Bir Müdür, iki Müdür yardımcısı ve Bilgi İşlem Müdüründen oluşmaktadır. Rektör ve Öğretim faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlıdırlar.

Görev tanımları; Rektörlükte yapılan toplantılarda işleyiş hakkında bilgiler verme, alt kadroların görev dağılımından ve işleyişinden müdür sorumludur. Müdür yardımcılarından biri eğitim komisyonunun yürüttüğü toplantılara katılarak işleyiş hakkında brifingleri değerlendirir. Diğer müdür yardımcısı birim temsilcilerinin koordinasyonundan sorumludur. Bilgi İşlem Müdürü, birimlerden gelen problemlere teknik destek vermekle yükümlüdür.

b)      Pandemi Uzaktan Öğretim Komisyonu

Öğretim, Ölçme ve kontrol alanlarında uzmanlıklarını tamamlamış öğretim elemanlarından ve Öğrenci İşleri Daire başkanından oluşmaktadır. Rektör ve Öğretim faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlıdırlar.

Görev tanımları; 2020-2021 Akademik yılındaki faaliyetlerin uzaktan öğretim ile yapılmasındaki hususların ölçme ve kontrol sistemine göre değerlendirerek hangi ölçme ve kontrol yöntemlerinin uygulanması gerektiğini tespit eder.

c)       Birim Temsilcileri

Her Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarını temsilen en az bir öğretim elemanı birimin amirlerince 1 akademik yıl süresince görevlendirilirler. Birim temsilcileri, Öğretim faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısına ve SİUZEM’e bağlıdırlar.

Görev tanımları; SİUZEM tarafından sağlanan teknik bilgileri ilgili platformu takip ederek kendi birimlerinin teknik alt yapılarını oluşturmaları ve problemlere en kısa zamanda cevap vermeleri, çözülemeyecek olan problemlerde ise SİUZEM teknik destek yetkilisine durumun arz edilmesi ile görevlidir. SİUZEM ve görevli olduğu birim arasında her türlü iletişim ve teknik destek sürecinde görevlidir.

 d)      İçerik Kontrol Yetkilileri

Fakültelerin Dekan Yardımcıları, Enstitü Müdür Yardımcıları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır. Rektör ve Öğretim faaliyetlerinden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlıdırlar.

Görev tanımları;

·         Birimlerinde ders veren öğretim üyelerinin/görevlilerinin haftalık ders işleyişlerinin takibi yapılarak belirlenen usul ve esaslara uygunluğunun tespiti

·         Tespit edilen uygunsuzluk durumlarında birim harcama yetkilisine bildirilmesi

2.       Haftalık ders programları dengeli bir dağılım için Dekanlık koordinatörlüğünde bölümler tarafından oluşturulduktan sonra bölüm web sayfalarından ilan edilir.

a.       Öğretimler 5 Ekim 2020 Pazartesi itibari ile başlayacaktır. Akademik takvim http://siirt.edu.tr/ adresinde öğrenci sekmesinde yer almaktadır.

b.       Haftalık ders programı I. ve II. Öğretim için ayrı ayrı hazırlanacak ve yürütülecektir.

c.       Uzaktan öğretim senkron/asenkron dersler, ders programında belirtilen zamanda 15 hafta (vize haftası dahil) üzerinden SİUZEM’de otomatik olarak eklenmiş olacaktır.

d.       Derslerin haftanın belirli gün ve saatine yığılmamasına dikkat edilmelidir.

e.       İlan edilen ders programı süresi içerisinde ilgili öğretim elamanı o dersi senkron/asenkron olarak anlatması/yüklemesi gerekmektedir.

f.        Haftalık ders programı, örgün öğretimde olduğu gibi hazırlanır ve uzaktan öğretim ders başlangıç saati programda belirtilen dersin birinci saatidir.

g.       Bir saatlik yüz yüze derse karşılık en az 15 dakika uzaktan öğretim yapılması planlanmıştır (Örneğin 3 ders saatine karşılık en az 45 dk olarak uzaktan öğretim yapılacaktır.).

h.       Derslerinin en fazla haftalık ders programında belirtilen süre kadar uzaktan öğretim ile yapılması planlanmalıdır.  

3.       Senkron (çevrimiçi) ders; Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretimi,

4.       Asenkron (çevrimdışı) ders;  Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci, öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olmayan derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından verildiği zamandan bağımsız ilgili ders videosunun paylaşımı biçimde verildiği öğretimi kapsamaktadır.

5.       Senkron/asenkron öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla doküman modülü aracılığıyla öğretim materyalleri yüklenebilir.

6.       Öğretim elemanlarımız, uzaktan öğretimin nasıl yapılacağı, sistemin nasıl çalışacağı ve senkron/asenkron derslerde karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili gereken bilgilere SİUZEM akademik bilgi sistemi yardım bölümünden erişebilirler.

7.       Aynı ders farklı şubelerde yürütülüyorsa, her bir şube için ayrı ayrı senkron ders uygulaması yapılmalıdır. Asenkron ders uygulamasında ise bir şube için hazırlanan öğretim materyalleri diğer şubelerde kullanılabilir.

8.       Aynı anda çok fazla senkron ders oturumu aktif olacağından, öğretim elemanlarının gerekçesiz bir şekilde senkron ders programını değiştirmemelidir. Mücbir sebeplerden kaynaklı değiştirilmesi düşünülen senkron ders saati için SİUZEM’den en az bir iş günü öncesinden onay alınması gerekmektedir.

9.       Öğrencilerden ders devamı alınmayacaktır. Her ders için oluşturulmuş olan senkron/asenkron derslerin tekrar izlenmesi mümkündür.

10.   Uzaktan öğretim ile yapılan tüm faaliyetler Dekanlık/Müdürlüklerce raporlanacaktır. 

11.   Ödev, proje ve sınav gibi ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak öğrencilerin Uzaktan Öğretim sistemindeki başarısı ölçülecektir ve tablodaki sıra ile ölçme-değerlendirme süreci yürütülecektir. Tablodaki her bir etkinliğe dair not ilan edildikten sonra bir sonraki etkinlik gerçekleştirilebilir.

Ölçme ve değerlendirme

%

Tanım

Toplam (%)

1.Ödev ya da 1.Proje

10

Ara Sınav

40

2.Ödev ya da 2.Proje

10

Vize Sınavı

20

3.Ödev ya da 3.Proje

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

60

Final Sınavı

40

3.Ödev ya da 3.Proje

20

Bütünleme Sınavı

60

Bütünleme Sınavı

40

Not: Enstitülere bağlı programlarda mazeret ve bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

12.   Öğretim elemanları tarafından dönem başında ders izlencesi hazırlanması gerekmekte olup ders izlencesinde ödev ve projelerin ne zaman verileceği, teslim edileceği ve notlandırılacağı belirtilecektir. Ayrıca ödev ve proje için puanlama anahtarları (puanlanmış cevap anahtarı) öğretim elemanları tarafından hazırlanıp öğrencilere duyurulacaktır. Böylelikle öğrenciler ödevlerinin ve projelerinin hangi bölümü için ne kadar puan alacaklarını ödevlerini ve projelerini hazırlarken bileceklerdir.

13.   Teslim edileceği tarihte teslim edilmeyen ödev ve projeler için herhangi bir mazeret uygulaması planlanmamaktadır.

14.   Sınav uygulamaları

Sınavlar çevrimiçi olarak, klasik-açık uçlu veya çoktan seçmeli sorular içerecek şekilde hazırlanacaktır. Çoktan seçmeli sorularla sınav yapmayı planlayan öğretim elemanlarının sınavda sormayı planladığı soru sayısının en az iki katı kadar soru hazırlaması gerekmektedir. Sınav süresi 150 dakikayı geçmemek üzere öğretim elemanı tarafından belirlenir.

15.   Telif hakları

Öğretim elemanları telif hakları problemi oluşturabilecek içerikleri kullanmamalıdır. Oluşabilecek telif hakları ihlallerinden kendileri sorumludur.

16.   Derslerin işlenişi

2020-2021 Güz yarıyılı ön lisans ve lisans programlarındaki her dersin %50 senkron ve %50 asenkron olarak tamamlanması gerekmektedir. Lisansüstü programlar ise %100 senkron ders ile yürütülecektir.

Fakülteler

Senkron haftaları

Asenkron haftaları

Mühendislik

1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İktisadi ve İdari Bilimler

Eğitim

Fen-Edebiyat

İlahiyat

Ziraat

Veteriner

Sağlık Bilimleri

Yüksekokul/Meslek Yüksekokul

Yabancı Diller

2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

1, 3, 5, 7, 10, 12, 14

Beden Eğitimi ve Spor

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Teknik Bilimler

Sağlık Hizmetleri

Sosyal Bilimler

Kurtalan

Eruh

Tasarım

Enstitüler

Fen Bilimleri

Bütün dersler senkron olarak işlenecektir.

Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimleri

Not: 8. Hafta vize haftası olarak tanımlanmıştır ve ders işlenmeyecektir.

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1 Ekim 2020