TEMİZLİK VE KIRTASİYE SARF MALZEMELERİ İLE IP TELEFON CİHAZI ALIMI İHALESİ

TEMİZLİK VE KIRTASİYE SARF MALZEMELERİ İLE IP TELEFON  CİHAZI ALIMI İHALESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ

3 Kısımdan Oluşan Temizlik ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri ile IP Telefon alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/39284

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KEZER YERLEŞKESİ 56100 KURTALAN YOLU ÜZERİ SİİRT MERKEZ/SİİRT

b) Telefon ve faks numarası

:

4842121111 - 4842232038

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@siirt.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

57 kalemden oluşan kırtasiye sarf malzemesi , 77 kalemden oluşan temizlik sarf malzemesi ve 1 kalemden oluşan IP Telefon Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içerisinde mallar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

kırtasiye ve temizlik malzemelerinde bozuk,döküntü,arızalı vb. kusurları olan mal/malzemeler 2(iki) iş günü içinde değiştirileceğine dair taahütname sunulacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen standartlara ilişkin belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Temizlik Ürünlerinden; 14-Paspas Sapı,45-Sıvı Sabun,46-Yüzey Temizleyici,47-Kireç Sökücü,48-Çamaşır Suyu,51-Oda Spreyi,73-Çöp Poşeti(Battal Boy),71-Çöp Poşeti (Orta Boy)68-Rulo Fotoselli El Havlusu  için numune getirilecektir.

Kırtasiye Ürünlerinden:15- İmza Kalemi,16- Mavi Tükenmez Kalem,19- Pilot Kalem,41-A4 Kağıt(bir top) için  numune getirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3110
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1 Şubat 2018