SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ ENKAZINDAN ÇIKACAK HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNASININ ENKAZINDAN ÇIKACAK HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

Üniversitemiz Eski Devlet Hastanesi Karşısında bulunan Sağlık Yüksekokulu aşağıda tahmini miktarları gösterilen muhtelif hurda karşılığı yıkımı yapılarak çıkacak moloz ve inşaat artıklarının Belediye Resmi Döküm alanına döktürülmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince açık teklif (artırımlı)  usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

Bulunduğu Yer

Cinsi

Tahmini İhale Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale

Tarihi

Saati

1

Siirt Üniversitesi Eski Devlet Hastanesi Karşısında bulunan Sağlık Yüksekokulu Binası

Sağlık Yüksekokulu Binası (5 Katlı betonarme yapı olup ayrıca spor salonu şeklindedir. ) inşaatından çıkacak hurda karşılığı ilgili teknik şartname kapsamında yıktırılıp çıkacak moloz ve inşaat artığı maddelerin İlgili Belediye Resmi döküm alanına döktürülmesi işi

35.575,00.-TL

1067,25TL.

18.07.2019

10:30

Yukarıda belirtilen İNŞAAT YIKIM VE HAFRİYATININ Belediye izinli resmi hafriyat döküm alanına dökülmesi ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırmalı) usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saat de Siirt Üniversitesi Rektörlük Binası -A Blok -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/ Batman Yolu 10.km Kezer Yerleşkesi  İhale Toplantı Odasında  toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü, faaliyet belgesi yeni tarihli ( son 3 aylık) belgeleri,
d) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
e) Dökümanın alındığına dair makbuz,

f) Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri Mesleki Kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

 

Siirt Üniversitesi Eski Devlet Hastanesi Karşısında bulunan Sağlık Yüksekokulu Binası mesai saatleri içinde bulunduğu yerde görülebilir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Siirt  Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari Büro biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Siirt Şubesi Nezdindeki TR 100001000094492771315001 Iban Numaralı Hesabına 250,00-TL. yatırılarak, makbuz karşılığında ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı Resmi Mühürlü İhale dokümanı almak zorundadır.

Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale tarihi ve saatinden önce Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu tutulamaz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışlara ilişkin vergi, resim ve harç ayrıca tahsil edilecektir.

İhalelere ilişkin ilan https://www.siirt.edu.tr/yapiisleri sayfası duyurular bölümünde görülebilir.

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
5 Temmuz 2019