58 Kalemden Oluşan Kuru Gıda Ürünleri Alımı Yapılacaktır

58 KALEMDEN OLUŞAN KURU GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SİİRT ÜNİVERSİTESİ


58 Kalemden Oluşan Kuru Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/696171

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BATMAN YOLU 10. KM KEZER YERLEŞKESİ 56100 SİİRT MERKEZ/SİİRT

b) Telefon ve faks numarası

:

4842121111 - 4842231998

c) Elektronik Posta Adresi

:

skssatinalma@siirt.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

58 Kalemden Oluşan Kuru gıda Ürünleri Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YERLEŞKESİ MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURTALAN MESLEK YÜKSEK OKULU MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEK OKULU MUTFAK

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç üç gün içerisinde işe başlanacak olup 31.12.2018 tarihine kadar Kuru Gıda ürünleri günlük veya haftalık olarak idarenin isteği doğrultusunda peyderpey teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ MERKEZİ KAFETERYADA BULUNAN İDARİ PERSONEL YEMEKHANESİ

b) Tarihi ve saati

:

23.01.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ BİNASI SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ BİNASI SATIN ALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HÜSEYİN TEKİNER (0484) 212-1111 / 3606
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
8 Ocak 2018